PRIVACYVERKLARING

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het voor ¡Qué Guay! van belang om een privacyverklaring te hebben waaruit blijkt welke gegevens ¡Qué Guay! van u heeft en welke van deze gegevens gedeeld worden met derden.

¡Qué Guay! verwerkt persoonsgegevens van u omdat u klant bent van ¡Qué Guay! en u deze gegevens zelf aan ¡Qué Guay! heeft verstrekt.

Persoonsgegevens die ¡Qué Guay! verwerkt
• voor‐ en achternaam;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• mobiel nummer;
• e‐mailadres;
• bankrekeningnummer;
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en per telefoon.

¡Qué Guay! verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van de opdracht(en);
• het communiceren met u via mail, post en telefoon over de vorderingen van de opdracht en de daaraan gerelateerde onderwerpen;
• het versturen van offertes, facturen, creditnota’s en andere administratieve zaken;
• het afhandelen van uw betaling/creditnota.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
¡Qué Guay! zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de wettelijke bewaringstermijnen die hiervoor staan. Na voltooiing van de opdracht zal ¡Qué Guay! al uw gegevens archiveren. Het archief is beveiligd door een wachtwoord.

Delen met anderen
¡Qué Guay! deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en). Met bedrijven, overheden of andere instanties die uw gegevens verwerken, welke worden uitgevoerd in opdracht van ¡Qué Guay!, sluit ¡Qué Guay! geen verwerkingsovereenkomst. ¡Qué Guay! verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming. ¡Qué Guay! is niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@spaansvoordebasisschool.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. ¡Qué Guay! zal dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst hiervan, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
¡Qué Guay! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spaansvoordebasisschool.nl.

Toestemming
¡Qué Guay! gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van de opdracht. Door middel van een akkoord op de offerte geeft u ¡Qué Guay! toestemming voor uitvoering van de opdracht. Tevens geeft u ¡Qué Guay! toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor het uitvoeren van deze opdracht of zonder dat dit blijkt uit de opdracht die aan die derde is verstrekt.

0